Verktøy for organisasjonsutvikling

I arbeidet med å bygge Lillestrøm kommune skal tre kulturer bli til en. Denne verktøykassa er ment som en liten hjelp på veien. Her finner du en samling med forslag til prosesser og verktøy når man skal bli kjent, bygge ny kultur og finne felles mål og retning.

Vår verdier - hva tenker de ansatte?

Våre verdier er tillit, inkludering og nyskaping, men hva tenker de ansatte om dette og hvilke forventninger har de?

Øvelser

Øvelsene det vises til er godt utprøvd, og som du vil se lenkes det videre til andre lignende øvelser. De øvelsene du finner her er bare ment som forslag og som hjelp til sortering i en travel hverdag.

Skal du lage verdikontrakt for din avdeling? Her finner du forslag til en måte å gjøre det på.

Planlegging

I forkant av en prosess

Fordelen med prosessflyt er at den er enkel og oversiktlig, og kan fungere som en huskelapp om noe skulle oppstå underveis, samt at den er et godt dialogverktøy for å planlegge prosesser i fellesskap.

Velkommen- en måte å kommunisere formålet med samlingen

God møtestruktur er svært viktig for at deltakerne både skal nå de målsetninger de har for møtet og komme dit på en konstruktiv og god måte. Denne synligjør hensikten med møtet. Her finner du forslag til spørsmål som kan strukturere møtet og et forslag til hvordan du kan lage en grafisk handlingsplan som visualiserer prosessen fram til mål.

Bli kjent øvelser- øvelser som «varmer opp»

Standpunktøvelsen

Dette er en øvelse som kan brukes til å gjøre teamet bedre kjent i starten av et prosjekt. Samtidig har den til hensikt å skape refleksjon og bevissthet omkring deltakernes standpunkt i forhold til viktige spørsmål til prosjektet

Visittkort

Visittkort er et verktøy som kan brukes for at gruppedeltakere som er ukjente for hverandre skal bli bedre kjent og tryggere på hverandre. Gjennom å dele noe om seg selv på en trygg måte, åpner man for videre bekjentskap og samtale

Peke mot nord

Alle vet hva Nord er og har en formening om hvilken retning det ligger. Men til tross for dette vil det oftest være forskjeller når man ber en gruppe om å peke mot nord. Synliggjør at vi alle har ulike utgangspunkt.

Kinesisk klapp- øvelse som får opp energien på en morsom måte

Dette er en øvelse som har til hensikt å bevisstgjøre den enkelte på hvordan man forbereder seg til å lede en prosess, samtidig som den løfter energien til deltakerne. Øvelsen mobiliserer og skjerper både fysiske og mentale ferdigheter.

Gjennomføring

IGP står for “individuell – gruppe – plenum” og er en enkel metodikk som kan benyttes både for å skape engasjement hos deltagerne i en prosess og for å sikre at alle deltar. Øvelsen ivaretar både de introverte og de ekstroverte deltakerne i gruppa.

Summegruppe

Enkel metodikk som gjør at alle deltar. Skaper trygghet fordi du får dele uten å måtte snakke i plenum. Relasjoner skapes gjennom at du får tid til en annen person.

Idealog

En idealog er et verktøy man kan bruke for å utvikle og utforske en eksisterende idé gjennom innspill fra andre. Verktøyet egner seg godt der det er liten tid til rådighet eller der man kun trenger raske innspill fra kolleger

Lotusblomsten

Lotusblomsten er et verktøy som hjelper med å lage struktur og oversikt rundt i idéutvikling. Verktøyet tar utgangspunkt i et fokusspørsmål, som skrives inn i midten av plansjen. Deretter genererer man åtte idéer ved å besvare fokusspørsmålet.

Spørsmålsguide

I vedlegget under er det listet forslag til spørsmål som kan brukes i samtale om verdiene våre. Dere kan velge å holde fokus på én verdi og bruke flere av spørsmålene knyttet opp til denne verdien, og holde fokus på de to andre verdiene ved senere anledninger. Eller dere kan velge å gjennomgå alle verdiene ved å bruke ett eller to spørsmål listet under hver av verdiene. Til sist vises metoden “pedagogisk sol”

Skape et felles fremtidsbilde

Visjonsbilde

Hensikten med øvelsen er å skape et felles bilde av teamets suksesskriterier, visjoner og forventinger til prosjektets resultat.

Læringshistorie

Personlig læringshistorie kan gjøres på mange måter. Det handler om, enten i forkant av et prosjekt/prosess eller i etterkant, å ønske seg en eller å beskrive en reise om hvor man vil sammen.

Anerkjennende intervju

Anerkjennende intervju er en metode som brukes for å forske på ”det beste” i en virksomhet, et prosjektteam, ved dine kolleger eller samarbeidspartnere. Metoden kan brukes mellom to, i en gruppe, eller i en større forsamling

Coverstory

Coverstory (avisforside på norsk) er et verktøy for å skape sterke visjoner og drømmer for både prosjekter så vel som organisasjoner. Verktøyet lar deltakerne visualisere en ønsket fremtidig tilstand hvor oppgavene de står overfor allerede er utført på den best tenkelige måte. 

Spørsmål knyttet til målsetning og visjon

 ”Dersom du ikke har et mål å sikte etter, treffer du sannsynligvis ingenting heller”. For å kunne arbeide med spørsmål rundt dette bør du og dine medarbeider ha etablert felles forståelse av formål og et eierskap til oppgaven.

Har du spørsmål til noen av øvelsene eller ønsker noen å sparre med når du skal planlegge en prosess kan du ta kontakt med følgende: