Uforandret eiendomsskatt i Skedsmo og lavere i Fet og Sørum

En enstemmig fellesnemnd vedtok å øke bunnfradraget i rådmannens forslag, slik at innbyggere i Lillestrøm kommune ikke skal få økt eiendomsskatt.

Det betyr at innbyggere fra Skedsmo kan få samme eiendomsskatt som de har i dag, mens innbyggere i Fet og Sørum får lavere eiendomsskatt enn det som lå i forslaget til administrasjonen. Det forutsetter for Skedsmo del at overgangen fra egen taksering til bruk av skattetakst ikke medfører en høyrere takst enn i dag.

Fellesnemda ønsker ikke at noen i den nye kommunen skal få økt eiendomsskatt. Ved å øke bunnfradraget fra 1,6 millioner til 1,8 ble dette unngått. Det formelle vedtaket om eiendomsskatten må gjøres av det kommende kommunestyret for Lillestrøm kommune, som skal velges høsten 2019. Et flertall i nemnda gikk også inn for å videreføre Skedsmo kommunes opplegg med øremerking av eiendomsskatten til kultur, idrett og rettet mot ungdom.

Fellesnemnda behandlet også avgifts- og gebyrsaker på en rekke tjenesteområder. Her ble det vedtatt å sette ned arbeidsgrupper som skal se på brukerbetaling innen helse- og omsorgsområdet, kulturskolen, barnehager og byggesak, hvor målet er en harmonisering av avgifter- og gebyrer.

Et grunnleggende og uttalt prinsipp fra fellesnemnda er at alle innbyggere i den nye kommunen skal behandles likt, og være underlagt de samme avgifts- og gebyrsystem. Det vil medføre at på enkelte områder vil noen få økte avgifter og gebyrer, mens de på andre områder blir lavere.

Se leder i fellesnemnda, Ole Jacob Flæten, fortelle om gebyrer, avgifter og eiendomsskatt i Lillestrøm kommune: