Tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Det er snart mulig å sende inn søknad om midler til tiltak i 2020 som skal bidra til å inkludere alle barn og unge, uavhengig av foreldres sosiale og økonomiske situasjon.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjør søknadsskjemaet tilgjengelig innen 22.11.19.

Det kan søkes tilskudd til tiltak som:

  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Bidra til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal på delta på sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav til kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Les mer om tilskuddsordningen på Bufdir.no.

NB: Alle søknader for 2020 skal knyttes opp til Lillestrøm kommune.

Lillestrøm kommunes kontaktperson for tilskuddsordningen er seniorrådgiver Kristin Kyhen Ramstad. Ta kontaktdersom du har spørsmål: