Skolebehovsplan for Lillestrøm kommune ut på høring

Det skal lages en ny skolebehovsplan for Lillestrøm kommune. Planen tar utgangspunkt i at Lillestrøm kan ha behov for en litt annen skolestruktur enn hva de tre kommunene har hver for seg, og viser alternative skoleløsninger for den nye kommunen. Derfor er planen også en mulighetsstudie. Det betyr at det på dette stadiet i prosessen ikke er tatt stilling til valg av løsninger.

Det skal lages en ny skolebehovsplan for Lillestrøm kommune. Planen tar utgangspunkt i at Lillestrøm kan ha behov for en litt annen skolestruktur enn hva de tre kommunene har hver for seg, og viser alternative skoleløsninger for den nye kommunen. Derfor er planen også en mulighetsstudie. Det betyr at det på dette stadiet i prosessen ikke er tatt stilling til valg av løsninger.

Kort fortalt

Planen deler Lillestrøm kommune inn i geografiske områder, kalt skoleområder. Skoleområdene varierer i størrelse fordi den nye kommunen består av en blanding av svært tett befolkede områder, områder i sterk vekst, og områder med spredt bosetting.

Inndelingen i skoleområder viser hvilken kapasitet hvert område har, hvilke av skolene som bør sees i sammenheng, samt hvor det blir behov for flere eller færre plasser.

Om planen

 • Den tar utgangspunkt i skolebehovsplanene til de tre nåværende kommunene
 • Den tar utgangspunkt i forventet befolkningsutvikling
 • Den har en horisont på 10 år, med rullering hvert 4. år
 • De første kapitlene (1 – 6) gir informasjon om hvilke hensyn som er viktige for de beslutninger om skolestrukturen som Lillestrøm kommune må ta. Kapittel 8 viser de alternative løsningene som finnes for skolestrukturen i Lillestrøm kommune. Kapittel 10 viser de økonomiske konsekvensene

Om skoledrift

 • Det foreligger ingen nasjonale retningslinjer for skolestørrelse. En gjennomsnittlig skole i Lillestrøm kommune vil ha rundt 400 elever, men det er stor variasjon i skolestørrelse i kommunen
 • Små skoler er dyrere å drive enn store skoler
 • Man kan ikke trekke sikre konklusjoner om sammenhengen mellom skolestørrelse og elevenes læring, men det kan se ut til at elevenes faglige utbytte øker med skolens størrelse
 • Utvikling av nye skoleanlegg skjer på grunnlag av et standard romprogram for ulike skoletyper. I snitt har hver elev et nettoareal på 8 – 9 m² til disposisjon på en skole
 • Nærskoleprinsippet gjelder, men elever har ikke automatisk rett til plass på den skolen som ligger nærmest. Flere forhold spiller inn

Befolkningsutviklingen i Lillestrøm

 • Befolkingen i Lillestrøm kommune vil øke med ca. 14.000 personer, og passere 100.000 innbyggere i 2029. Økningen kommer først og fremst blant eldre innbyggere
 • Aldersgruppen 6 -15 år, barn i grunnskolealder, anslås å vokse med noe over 800 barn. Denne aldersgruppen får lavere vekst enn de fleste andre aldersgrupper
 • Prognosene viser at veksten i antall barn vil komme i det såkalte LSK-triangelet (Lillestrøm, Strømmen, Kjeller), Skjetten, Frogner, Sørumsand og Fetsund øst for Glomma
 • I øvrige områder vil det være stabile eller nedadgående barnetall. Dette kan aktualisere spørsmålet om endringer i skolestrukturen og nedleggelse av skoleplasser

Kapasitetsbehov og elevtallsutvikling i skoleområdene (Kapittel 6)

I dette kapittelet beskrives dagens skoleområder og skoler. Hva slags skoler de er (barneskole, ungdomsskole), elevtallet i skoleåret 2019/2020 og prognosene for elevtall framover.

Lillestrøm får følgende ni skoleområder:

 • Lillestrøm og Kjeller
 • Skedsmokorset, Frogner og Leirsund
 • Sørum
 • Sørumsand
 • Blaker
 • Strømmen og Skjetten
 • Fetsund vest
 • Fetsund øst
 • Dalen

Alternative løsninger (Kapittel 8)

Her diskuteres ulike forslag til hvordan Lillestrøm kommune kan løse sine skolebehov i de kommende årene.

Noen av skoleområdene vil i liten grad være berørt av endringer i planperioden. Dette kan ha flere årsaker. De viktigste vil være at de påvirkes lite av kommunesammenslåingen og at de nåværende løsningene ikke påvirkes av befolkningsutviklingen.

For noen skoleområder er det allerede vedtatt endringer av kommunestyrene i Fet, Skedsmo eller Sørum kommune, som gjennomføres i den nye kommunen. Men i noen tilfeller vurderer den nye skolebehovsplanen det annerledes enn de tidligere kommunene.

Innenfor hvert skoleområde presenteres et 0-alternativ som i praksis er dagens løsning – såframt dagens løsning rommer alle elever som trenger plass, og ellers fungerer.

Andre alternativer nummereres fortløpende, 1, 2 osv. I de tilfeller der enkeltalternativer innenfor skoleområdene forutsetter eller utelukker bestemte løsningsalternativer i andre skoleområder, gjøres det særskilt oppmerksom på dette.

Det framgår også hva som vurderes som aktuelle løsningsalternativer innenfor hvert skoleområde.

Veien videre

Slik arbeidet med planen er lagt opp, vil det konkluderes etter at høringen er avsluttet og høringsinnspillene gjennomgått.

Deretter vil rådmannen avgi en samlet innstilling før den politiske behandlingen av planen i november 2019.

Bakgrunn

Skolebehovsplanen bygger på følgende vedtak i Fellesnemnda for Fet, Skedsmo og Sørum fattet i møtet 19.09.2018:

Fellesnemnda anbefaler at arbeid med en felles barnehagebehovsplan og en felles skolebehovsplan for hele Lillestrøm kommune koordineres og starter opp i regi av prosjekt Lillestrøm kommune, som et eget underprosjekt til Delprosjekt Administrativ organisering og tjenesteutvikling (Kilde: Sak 18/50).