Lokalisering av ikke stedbundne tjenester i Lillestrøm kommune

De fleste kommunale tjenestene gis der innbyggerne bor, som for eksempel skole, barnehage og institusjoner for eldre. Til sammen utgjør dettet over 90 prosent av tjenestene. Nå er lokalisering av de øvrige, ikke stedbundne, tjenestene bestemt.

Fellesnemnda vedtok enstemmig prinsipper for lokalisering i sitt møte 23. januar 2019.

Utgangspunktet for valg av lokalisering har vært gjort ut i fra en konkret helhetsvurdering og baserer seg på de eksisterende lokalene de tre kommunen har. I vedtaket skal kommunen ta utgangspunkt i behovet til de ulike tjenestene og i hvilken grad dagens lokaler møter behovet. De overordnede prinsippene tar for seg tilgjengelighet for brukerne, økonomi, tjenestekvalitet og klima.

En administrativ arbeidsgruppe har på bakgrunn av dette utarbeidet et forslag til lokalisering av de kommunale tjenestene. De tillitsvalgte og hovedverneombud har vært involvert. Det endelige resultatet er nå forankret og bestemt i rådmannens ledergruppe.

I løpet av september vil framdriftsplanen for selve flytteprosessen være klar. Flytteprosessen er omfattende og ikke alle tjenestene vil derfor være på plass i nye lokaler ved årsskiftet, da Lillestrøm kommune ser dagens lys.

Klikk her for å se hvor virksomhetene i Lillestrøm kommune blir lokalisert.