Livsfasepolitikken i Lillestrøm kommune

Fellesnemnda vedtok i sitt møte tirsdag 22. oktober Livsfasepolitikken for Lillestrøm kommune. Livsfasepolitikken er en del av arbeidsgiverstrategien og det systematiske arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.

De sentrale målsettingene med livsfasepolitikken er:

  • Å opprettholde god motivasjon og mestring hos medarbeiderne i ulike alders- og livsfaser, jf målet for Lillestrøm kommune om å støtte opp under mestring av egne liv i alle livets faser
  • Å bidra til å utvikle og beholde medarbeiderne
  • Å bidra til å være en attraktiv arbeidsgiver

Livsfasene har stor individuell variasjon og kan variere gjennom hele arbeidslivet. God livsfasepolitikk betyr både å ha et bredt utvalg av tiltak/virkemidler tilgjengelig, og god ledelse som tar hensyn til variasjoner i situasjoner rundt den enkelte medarbeider. Den enkelte leder har et spesielt ansvar for å lede og legge til rette for arbeidsglede og engasjement i tråd med verdiene.

Om seniorfasen

Hovedmålet med seniorpolitikken er:

  • Å beholde og utvikle verdifull kompetanse.
  • Å motivere til å fortsette i jobb (ut over 62 år)
  • At (unødig) slitasje på den enkelte arbeidstaker unngås

Ledere på alle nivåer skal i medarbeidersamtaler senest ved 58 år drøfte videre arbeidsforløp med det formål å beholde og utvikle kompetanse.

Fra 62 år skal medarbeideren ha mulighet til å drøfte og inngå en avtale om seniortiltak, som en mulighet men ikke rettighet.

A. Bonus : Kr. 24000 første år, kr. 36000 andre år, kr. 48000 tredje år (maks. beløp). Dette er å forstå slik at «første år» er første år med bonus, «andre år» er andre år med bonus, uansett om arbeidstaker har hatt tiltak B (ekstra fridager) innimellom.

B. Ekstra fridager, inntil 10 dager. Disse dagene kan ikke overføres til påfølgende år. Arbeidstaker med 90% arbeidstid kan gis inntil 9 ekstra fridager, arbeidstaker med 80% inntil 8, arbeidstaker med 70% inntil 7 dager.

NB! Det er kun mulig å inngå avtale om A eller B.

C. Relevant utdanning/kompetanseutvikling: Få arbeidsoppgaver og tilføring av kompetanse tilpasset behov i organisasjonen.

D. Oppgavejustering: Dette kan for noen bety å være mentor, å overføre verdifull kompetanse til andre. For andre kan det være å få mindre belastende oppgaver.

Dette er et utdrag av livsfasepolitikken og her kan du lese hele dokumentet om livsfasepolitikken.