Like kommunale gebyrer for alle i Lillestrøm kommune

Fellesnemnda ønsker at gebyrene for vann, avløp, renovasjon, septiktanktømming og feiing, skal bli lik for alle i Lillestrøm kommune. De har derfor gitt prosjektrådmannen i oppdrag å utarbeide forskrifter som gjør at gebyrene i dagens kommuner harmoniseres og blir like. En endelig beslutning om harmonisering av gebyrene tas høsten 2019.

Her kan du lese hele den politiske saken og se behandlingen av saken på vårt nett-TV.

En harmonisering vil bety at renovasjonsgebyret fra 2020, vil kunne bli ca. 22% lavere i Fet, 8 % lavere i Sørum og 7 % høyere i Skedsmo. Vanngebyret vil totalt sett kunne bli ca. 10% lavere i Fet, 16 % lavere i Sørum og 5 % høyere i Skedsmo. Avløpsgebyret vil totalt sett kunne bli ca. 24 % lavere i Fet, 30 % lavere i Sørum og 23 % høyere i Skedsmo.

Forurensingsforskriften gir mulighet til at «Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige.»

Det store flertallet i fellesnemnda har så langt ikke sett at gebyrene spriker så mye at det er nødvendig med flere gebyrdistrikter, slik forurensingsforskriften gir adgang til.

For fellesnemnda er det viktig å ta utgangspunkt at vi blir en’ kommune og at dette skal komme til uttrykk i alt vi gjør, sier leder av fellesnemnda Ole Jacob Flæten. «Likhetsprinsippet skal gjelde, det skal være like gebyrer i hele kommunen». Dersom vi lager gebyrdistrikter vil vi få forskjeller som mange ville oppleve som urettferdige og det tror jeg hadde vært svært uheldig, avslutter Flæten, som understreker at saken først skal vedtas neste år.

 

Prosjektrådmannens gruppe som skal utarbeide forskriftene, har fått i oppdrag fra fellesnemnda å beskrive bestemmelser i dagens 3 kommuner. Videre mulige løsninger for harmonisering, med fokus på fordeler og ulemper ved ulike modeller, og hvordan dette vil påvirke utgiftene til innbyggerne.

Nedenfor finner du oversikt over prisene på de ulike tjenestene i dagens kommuner og hva som vil kunne bli prisen i Lillestrøm kommune, ved en eventuell harmonisering. Kommunale avgifter på vann, avløp, renovasjon, feiing og septiktanktømming skal beregnes etter selvkostprinsippet. Det betyr at innbyggerne ikke skal betale mer for tjenesten enn den faktisk koster kommunen å drifte de.

Eksempler på kommunale gebyrer